โพลีเฟล็กช
 
ราคา POLYFLEX
จำนวนสี 1 สี 2 สี 3 สี 4 สี 5 สี
1. ราคาค่าบล็อค POLYFLEX 250.- 350.- 450.- 550.- 650.-
2. ราคาชิ้นงาน ขนาด 1 นิ้ว * 8-12 นิ้ว 8 12 16 20 24
                 ขนาด 1.5 นิ้ว * 8-12 นิ้ว 10 14 18 22 26
                 ขนาด 2 นิ้ว * 8-12 นิ้ว 12 16 20 24 28
                 ขนาด 2.5 นิ้ว * 8-12 นิ้ว 14 18 22 26 30
                 ขนาด 3 นิ้ว * 8-12 นิ้ว 16 20 24 28 32
                 ขนาด 4 นิ้ว * 8-12 นิ้ว 18 22 26 30 34
                 ขนาด 5 นิ้ว * 8-12 นิ้ว 20 24 28 32 36
                 ขนาด 6 นิ้ว * 8-12 นิ้ว 22 26 30 34 36
3. โลโก้หน้าอก (กระเป๋า) 8 11 14 17 20


หน้าหลัก  |  สินค้า  |  ร้านค้า  |  โพลีเฟล็กช์  |  โชค์สเป็ก  |  ผ้าเมจิกคูลล์  |  e-magazine © Flyhawksports 2012